Thời Khóa Biểu

Cao Đẳng Anh 52

2/21/2014 7:58:34 PM
Lịch học theo học chế tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012_2013
Nhóm kiểm soát : C52.TA
Tuần T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15
Ngày 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11
Thứ 2 Chiều 6 M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M9 B3-GDB3 HiếuLT M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT
7
8 M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN
9    
10                              
Thứ 3 Chiều 6 M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M9 B3-GDB3 HiếuLT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT
7
8 M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M6 A105 HàHT M5 A105 AnhHN
9
10                              
Thứ 4 Sáng 1               M2 SANBAI3 HòaNQ              
2                            
3                              
4                              
5                              
Chiều 6 M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M4 A105 HàPT M8 A105 HoaNTM M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M5 A105 AnhHN M6 A105 HàHT
7
8 M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN
9    
10                              
Thứ 5 Chiều 6 M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M4 A105 HàPT M6 A105 HàHT M5 A105 AnhHN M6 A105 HàHT
7
8 M3 A105 AnhNTL M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M7 A105 HạnhHTM M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL
9  
10                              
Thứ 6 Chiều 6 M7 A105 HạnhHTM M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP M1 A105 ThảoNTP
7
8 M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M5 A105 AnhHN M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL
9
10                              
Thứ 7 Sáng 1                 M2 SANBAI3 HòaNQ M2 SANBAI3 HòaNQ M2 SANBAI3 HòaNQ M2 SANBAI3 HòaNQ M2 SANBAI3 HòaNQ M2 SANBAI3 HòaNQ M2 SANBAI3 HòaNQ
2                
3                
4                
5                              
Chiều 6 M8 A105 HoaNTM M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M5 A105 AnhHN M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL M3 A105 AnhNTL
7
8 M7 A105 HạnhHTM M8 A105 HoaNTM M8 A105 HoaNTM   M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M6 A105 HàHT M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M5 A105 AnhHN M8 A105 HoaNTM        
9          
10                              
Các Tin đã đăng

  Thời Khóa Biểu ĐHA51 2/21/2014 7:59:37 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình