Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu ĐHA51

2/21/2014 7:59:37 PM

Lịch học theo học chế tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012_2013
Nhóm kiểm soát : D51.TA
Tuần T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15
Ngày 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11
Thứ 2 Sáng 1 M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M8 D206 HàHT M4 SANTAP1 (..) M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT
2
3 M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL
4                  
5                            
Thứ 3 Sáng 1 M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M5 D206 LanHHN M4 SANTAP1 (..) M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN
2
3 M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT
4
5                            
Thứ 4 Sáng 1 M2 D206 AnhNTL M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M9 D206 HàPT M3 D206 ThủyCTT M3 D206 ThủyCTT M3 D206 ThủyCTT M3 D206 ThủyCTT M8 D206 HàHT M4 SANTAP1 (..) M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT M8 D206 HàHT
2
3 M5 D206 LanHHN M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL       M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL
4        
5                            
Thứ 5 Sáng 1 M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M5 D206 LanHHN M4 SANTAP1 (..) M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN
2
3 M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M2 D206 AnhNTL M3 D206 ThủyCTT M3 D206 ThủyCTT M3 D206 ThủyCTT   M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL M6 D206 HằngNTL
4  
5                            
Thứ 6 Sáng 1 M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M1 D206 HoaNTM M5 D206 LanHHN M4 SANTAP1 (..) M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN M5 D206 LanHHN
2
3          
4                            
5                            
Thứ 7 Sáng 1 M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN M7 D206 AnhHN   M4 SANTAP1 (..)        
2          
3          
4                            
5                            

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình