Tư vấn tuyển sinh CĐ, ĐH

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018

4/12/2018 10:21:03 AM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                             

Số:     /ĐHQB - ĐT                                                                                                                                                               Quảng Bình, ngày   tháng 03 năm 2018

 

THÔNG TIN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

 

I.   CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT  TUYỂN

Năm 2018, Trường Đại học Quảng Bình đăng ký 1330 chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐSP hệ chính quy, phân bổ cụ thể theo ngành như sau:

 

TT

 

Ngành đào tạo

 

Mã ngành

 

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

I

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1240

1

Giáo dục Mầm non

7140201

- Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

M00

30

 

2

 

Giáo dục Tiểu học

 

7140202

Toán, Vật lý, Hóa học

Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, GD công dân

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00 C00 C14 D01

 

60

 

3

 

Giáo dục Chính trị

 

7140205

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân

Ngữ văn, Địa lý, GD công dân

Ngữ văn, GD công dân, Tiếng Anh

C00 C19 C20 D66

 

30

 

4

 

Sư phạm Toán học

 

7140209

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán , Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Sinh học

Toán , Hóa học, Tiếng Anh

A00 A01 A02 D07

 

20

 

5

 

Sư phạm Hóa học

 

7140212

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học , Sinh học

-  Toán, Hóa học , Tiếng Anh

A00 B00 D07

 

20

 

6

 

Sư phạm Ngữ văn

 

7140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân

Ngữ văn, Địa lý, GD công dân

Ngữ văn, GD công dân, Tiếng Anh

C00 C19 C20 D66

 

20

 

7

 

Sư phạm Lịch sử

 

7140218

-    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

-    Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân

-    Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

C00 C19 D14

 

20

 

8

Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):

-   Tiếng Anh Tổng hợp;

-   Tiếng Anh Du lịch - Thương mại

 

 

7220201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-  Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

-  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

-  Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01 D09 D14 D15

 

 

160

 

9

 

Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)

 

7310501

-  Ngữ văn, Lịch sử, Địa

-  Ngữ văn, Địa , GD công dân

-  Toán, Địa , Tiếng Anh

-  Ngữ văn, Địa , Tiếng Anh

C00 C20 D10 D15

 

80

 

10

Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):

-   Kế toán Tổng hợp;

-   Kế toán Doanh nghiệp

 

7340301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00 A01 D01 D07

 

160

 

 

11

 

Quản trị kinh doanh

 

7340101

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00 A01 D01 D07

 

60

 

12

Luật, (gồm 2 chuyên ngành):

-   Luật Kinh tế - Thương mại;

-   Luật Hành chính - Tư pháp

 

7380101

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00 A01 C00 D01

 

100

 

13

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

7340405

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00 A01 D01 D07

 

60

 

14

 

 

Kỹ thuật phần mềm

 

 

7480103

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00 A01 A02 D01

 

 

50

 

15

 

Công nghệ thông tin

 

7480201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00 A01 A02 D01

 

50

 

16

 

Kỹ thuật điện

 

7520201

-  Toán, Vật , Hóa học

-  Toán, Vật , Tiếng Anh

-  Toán, Vật , Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00 A01 A02 D07

 

80

 

17

 

Phát triển nông thôn

 

7620116

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Sinh học, Ngữ văn

-  Ngữ văn , Toán, Lịch sử

-  Ngữ văn ,Toán , Địa lý

A00 B03 C03 C04

 

50

 

18

 

Lâm học

 

7620201

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Vật lý, Sinh học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-    Toán, Sinh học, Ngữ văn

A00 A02 B00 B03

 

50

 

19

 

Quản lý tài nguyên rừng

 

7620211

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-    Toán, Sinh học, Ngữ văn

-  Ngữ văn ,Toán , Địa lý

A00 B00 B03 C04

 

60

 

20

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

 

7850101

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Vật lý, Sinh học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-  Toán, Địa lý, Sinh học

A00 A02 B00 B02

 

 

80

II

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm

 

90

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

M00

45

 

2

 

Giáo dục Tiểu học

 

51140202

Toán, Vật lý, Hóa học

Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, GD công dân

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00 C00 C14 D01

 

45

III

Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm

 

380

 

1

 

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

 

6220103

-  Ngữ văn, Lịch sử, Địa

-  Ngữ văn, Địa , GD công dân

-  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-  Toán, Địa , Tiếng Anh

C00 C20 D01 D10

 

40

 

 

 

2

 

Tiếng Anh

 

6220206

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-  Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

-  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

-  Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01 D09 D14 D15

 

40

 

3

 

Tiếng Trung Quốc

 

6220209

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-  Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

-  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

-  Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01 D09 D14 D15

 

40

 

4

 

Quản trị kinh doanh

 

6340404

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00 A01 D01 D07

 

50

 

5

 

Kế toán

 

6340301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00 A01 D01 D07

 

50

 

6

 

Công nghệ thông tin

 

6480201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00 A01 A02 D01

 

40

 

7

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

6510303

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Vật , Tiếng Anh

-  Toán, Vật , Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00 A01 A02 D07

 

40

 

8

 

Chăn nuôi (ghép với Thú y)

 

6620119

Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Ngữ văn, Sinh học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00 B03 B00 C04

 

40

 

9

 

Nuôi trồng thủy sản

 

6620303

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Ngữ văn, Sinh học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-  Toán, Ngữ văn, Địa

A00 B03 B00 C04

 

40

 

 Lưu ý: Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển

-       Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa, đậm

-       Môn so sánh: Chữ in thường, đậm

II.   PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1.   Đối với các ngành ĐH

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với tất cả các ngành học.

2.   Đối với các ngành CĐ sư phạm

Nhà trường xét tuyển 2 phương thức như sau:

-   Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với tất cả các ngành học.

-   Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 để xét tuyển.

3.   Đối với các ngành CĐ ngoài sư phạm

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển) để xét tuyển.

4.   Đối với các ngành có môn thi Năng khiếu

 

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và điểm thi môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tương ứng cùng khối ngành đào tạo của các Trường ĐH khác tổ chức thi trong năm 2018 để xét tuyển.

III.    ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1.    Vùng tuyển: Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. Điểm trúng tuyển theo ngành học.

2.    Ưu tiên trong tuyển sinh: Nhà trường áp dụng ưu tiên trong tuyển sinh về  tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển vào các ngành học của các đối tượng quy định tại khoản 2, và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Cụ thể:

-    Ưu tiên theo nhóm đối tượng và theo khu vực (theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành với khung điểm ưu tiên theo mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không hai lăm) đối với thang điểm 10.

-   Ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường các đối tượng được quy định tại khoản 2, và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

-    Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được Nhà trường ưu tiên trong xét tuyển vào trường theo khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

IV.   ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1.   Đối với các ngành đại học

-   Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-   Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018 do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường ĐH Quảng Bình quy định, HĐTS quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học.

-   Riêng các ngành có môn thi năng khiếu: Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

2.   Đối với các ngành cao đẳng sư phạm

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

-   Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-   Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào CĐ, sau đó Nhà trường xây dựng phương án xét tuyển.

Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

-   Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-   Thí sinh xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên.

3.   Đối với các ngành cao đẳng ngoài sư phạm

-   Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-   Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 điểm.

 

V.   ĐIỂM XÉT TUYỂN

1.   Đối với các ngành xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia

Điểm xét tuyển = [Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy] ([Làm tròn về 0.25]((Điểm môn 1 * Hệ số môn 1 + Điểm môn 2 * Hệ số môn 2+ Điểm môn 3 * Hệ số môn 3)*3/Tổng hệ số 3 môn) + Điểm ưu tiên khu vực +Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm khuyến khích).

2.   Đối với các ngành xét học bạ

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm (lớp 12) của tổ hợp xét tuyển

+ điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).

3.   Quy định độ lệch chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ

-   Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bằng nhau (không có chênh lệch điểm)

-   Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Sử dụng môn so sánh đối với các thí sinh bằng điểm.

VI.   TUYỂN SINH CÁC NGÀNH CÓ MÔN THI NĂNG KHIẾU

1.   Điều kiện xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu:

Để xét tuyển vào các ngành có môn thi năng khiếu, thí sinh phải dự thi các môn năng khiếu do trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tương ứng cùng khối ngành đào tạo của các Trường ĐH khác tổ chức thi trong năm 2018.

2.   Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu

a.       Thời gian

-  Nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi năng khiếu: từ 23/4/2018 đến hết ngày 01/6/2018

-  Tổ chức thi các môn năng khiếu: ngày 02 - 04/7/2018

b.       Hồ sơ ĐKDT

-   Phiếu đăng ký dự thi: Theo mẫu của Nhà trường.

-  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

-   02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh;

-   03 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (một ảnh dán trên phiếu đăng ký dự thi, hai ảnh nộp cho trường).

c.        Địa chỉ nộp hồ sơ (xem mục 2 phần VII)

VII.  HỒ SƠ, THỜI GIAN, CÁCH THỨC - ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

-   Nhà trường tổ chức tiếp nhận Hồ sơ ĐKXT và xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo công khai xét tuyển bổ sung (ngành, chỉ tiêu).

-   Để tham gia xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Các đợt xét bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của Nhà trường, cụ thể như sau:

1.   Hồ sơ ĐKXT

 

a.   Đối với các ngành ĐKXT dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

-   Phiếu ĐKXT (theo mẫu) có ghi rõ đợt xét tuyển. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

-   Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018;

-   Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

-    Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

b.   Đối với các ngành ĐKXT dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

+ Phiếu ĐKXT (theo mẫu);

+ Bản sao học bạ THPT;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

+ Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

2.   Thời gian, cách thức - địa điểm:

*   Thời gian:

-   Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia, các mốc thời gian nhận hồ sơ ĐKXT của thí sinh được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, Nhà trường sẽ bắt đầu thu hồ sơ ĐKXT khi thí sinh nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

*   Cách thức - địa điểm:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Quảng Bình)

    + Cách 2: Nộp qua đường bưu điện (căn cứ vào dấu ngày gửi trên phong bì

Để tính thời tinh thời gian nộp hồ sơ xét tuyển), Hồ sơ gửi về theo địa chỉ:

Bộ phận tuyển sinh - Phòng Đào tạo- Trường Đại học Quảng Bình Số 312 Lý Thường Kiệt- TP. Đồng Hới- T.Quảng Bình

VIII.      LỆ PHÍ XÉT TUYỂN /THI TUYỂN

Nhà trường áp dụng mức thu lệ phí tuyển sinh theo khoản 1, 2, 3 thông tư 40/2015- TTLT-BTC-BGDĐT, cụ thể như sau:

-   Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào Trường: 30.000 đồng/nguyện vọng

-  Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng hoặc tuyển thẳng: 30.000 đồng/ nguyện vọng

-    Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu hoặc các ngành có thi năng khiếu:

 + Đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/ nguyện vọng

+ Đăng ký xét tuyển bằng phương thức thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

 

IX.   TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

1.    Thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình phải xác nhận nhập học vào trường trong thời hạn quy định của Bộ GD&ĐT bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia đến trường bằng thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường.

   2.    Thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây: Học bạ; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước; Giấy khai sinh; Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; Giấy triệu tập trúng tuyển.

-   Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.quangbinhuni.edu.vn

-   Đường dây nóng phục vụ tuyển sinh: 0232.3824052

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

-  Ban Giám hiệu;

-  Các đơn vị                                                                                                                                                                                            (Đã ký)

-  Lưu: TS, VT.

 

                                                                                                                                                                                                         PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

Những tệp tin đính kèm:

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình