Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1.1- SPEAKING

10/5/2017 9:09:57 AM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH B1.1- SPEAKING                       Mã số:

2. Số tiết:             30 tiết

3. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng, Đại học không chuyên ngữ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết 30 tiết (trong đó có 02 tiết luyện đề và 03 tiết thi thử)

5. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên đã đạt được trình độ Tiếng Anh A2 (bậc 2 KNLNN VN).

6. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  

Người học được hướng dẫn cách sử dụng bản phiên âm quốc tế, biết sử dụng từ điển để học và điều chỉnh cách phát âm các từ, nắm được ngữ điệu trong các loại câu cơ bản như câu hỏi Wh-question, Yes-no question, câu hỏi đuôi, câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh,.. Người học có thể phát âm ở mức độ người nghe có thể hiểu được mặc dù còn chịu ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ và đôi khi còn mắc một số lỗi phát âm.

Nội dung học phần cung cấp cho người học những kiến thức thiết yếu cho việc phát triển kỹ năng Nói nói chung và đáp ứng những yêu cầu cho kĩ năng Nói của trình độ B1 (khung tham chiếu Châu âu).

Tiếp theo, sinh viên được giới thiệu các chiến thuật để phát triển kỹ năng Nói, các phương pháp luyện Nói đáp ứng các tiêu chí của từng phần thi trong kì thi Nói B1. Ngoài ra, sinh viên được tiếp xúc từ vựng với đa dạng chủ đề cũng như các phương pháp nâng cao vốn từ vựng phục vụ cho việc phát triển kỹ năng Nói. Sinh viên còn được cung cấp các kiến thức nhằm nâng cao năng lực diễn ngôn như cấu trúc, ngôn ngữ trong các loại hình giao tiếp khác nhau, giúp người học sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng văn cảnh xã hội.

- Kỹ năng:  

Nội dung học phần giúp người học phát triển các kỹ năng Nói tiếng Anh, bao gồm hai hình thức chính là Nói độc thoại, và Nói tương tác, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của trình độ B1. Việc phát triển kỹ năng thông qua học phần được miêu tả cụ thể như sau:

a. Nói độc thoại: Mô tả

 Thông qua các bài học, người học được luyện tập và thực hành:

 - Trả lời các câu hỏi liên quan đến bản thân như thông tin cá nhân, sở thích, thói quen, học tập,…

- Mô tả các sự vật, sự việc từ tranh ảnh.

- Mô tả những kinh nghiệm trải qua, các sự vật thân quen như ngôi nhà, phòng, không gian riêng, thời tiết,…

b. Nói độc thoại: Lập luận

Thông qua các bài học, người học được luyện tập và thực hành:

- Trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề, tạo ra chuỗi lập luận hợp lý.

- Tranh luận một cách rõ ràng, củng cố quan điểm của mình bằng những lập luận và các ví dụ minh họa thích hợp.

- Tranh luận cho một quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra những lập luận ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn.

c. Nói tương tác: Hội thoại

Thông qua các bài học, người học được luyện tập và thực hành:

-   Tham gia vào các cuộc hội thoại để trao đổi, bàn luận về một vấn đề cụ thể, ví dụ như: du lịch, giải trí, thức ăn,…

-   Diễn đạt quan điểm, cảm xúc, suy nghĩ của mình trước quan điểm của người khác.

-   Tương tác trong một cuộc hội thoại để duy trì và phát triển một cuộc hội thoại, ví dụ như xác nhận thông tin, yêu cầu được nhắc lại thông tin,…

d. Nói tương tác: Phỏng vấn

Thông qua các bài học, người học được luyện tập và thực hành:

-   Trả lời phỏng vấn về một chủ đề cụ thể, ví dụ như quan điểm về lợi ích và những bất lợi của cuộc sống thành thị và nông thôn, lợi ích và những bất lợi khi đi du lịch bằng một phương tiện nào đó,…

-   Đặt lại câu hỏi cho người phỏng vấn để tăng sự tương tác trong cuộc phỏng vấn.

e. Độ chuẩn xác và phù hợp về mặt ngôn ngữ xã hội

Thông qua các bài học, người học được luyện tập và thực hành:

- Giao tiếp về nhiều chủ đề và tình huống khác nhau để nâng cao khả năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp, ngôn ngữ cơ thể phù hợp ngữ cảnh.

Thái độ và mục tiêu khác:

Rèn luyện cho sinh viên ý thức kỷ luật tốt, thái độ học tập và lao động đúng đắn; tính nghiêm túc trong công việc, giờ giấc; khả năng tự nghiên cứu; biết hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động cặp, nhóm.  

 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần bao gồm 7 đơn vị bài học (35 tiết).

- Tiết 1 – 11: Phần này bao gồm 3 bài học được thiết kế dựa theo sách READY FOR PET (Kenny & Kelly, 2007) với nội dung chủ yếu tập trung vào phần 1 và phần 3 của định dạng đề thi PET. Cụ thể phần 1 tập trung vào trả lời các câu hỏi liên quan đến các thông tin cá nhân. Phần 3 tập trung miêu tả một bức tranh. Ngoài ra, phần này cung cấp cho người học các kiến thức và thực hành ngữ âm liên quan đến Pure Vowels, Dipthongs, Consonants dựa theo giáo trình SHEEP OR SHIP (Anna Baker, third edition).

- Tiết 13-26: Phần này bao gồm 4 bài học được thiết kế dựa theo sách READY FOR PET với nội dung chủ yếu tập trung vào phần 2 và phần 4 của định dạng đề thi PET. Phần 2 người học sẽ luyện tập nhìn vào tranh để mô tả và bàn luận để giải quyết một tình huống hoặc một vấn đề được đưa ra. Phần 4 tập trung trao đổi, bàn luận, trình bày quan điểm về một vấn đề liên quan trong một bức tranh. Các bài học cũng cung cấp bài tập thực hành và luyện phần 1 và phần 3. Ngoài ra, phần này cung cấp cho người học các kiến thức và thực hành ngữ âm liên quan đến Consonant clusters, Sentence stress, Intonation dựa theo giáo trình SHEEP OR SHIP (Anna Baker, third edition).

          - Tiết 12 và Tiết 27: Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu bài của sinh viên. 

          - Tiết 28 - 30: Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên làm quen với một số đề thi Kỹ năng Nói hoàn chỉnh theo định dạng đề thi PET của Cambridge English và bậc 3 KNLNN VN( V-steps).

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

Để hoàn thành học phần Tiếng Anh B1.1 Speaking, sinh viên cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nhiệm vụ trên lớp:

+ Nắm được những kiến thức ngôn ngữ và những kỹ năng Nói cần thiết do giảng viên truyền đạt trên lớp.

+ Tự truy cập vào các đường link luyện âm chuẩn online theo tài liệu tham khảo

+ Tham gia tích cực các hoạt động cá nhân hay cặp, nhóm.

+ Tham gia bài kiểm tra thường xuyên đầy đủ.

+ Tham gia đầy đủ các buổi học theo qui định.

- Nhiệm vụ ở nhà: 

+ Nghiên cứu bài học trước khi lên lớp và hoàn thành tốt các bài tập do giảng viên yêu cầu.

+ Dành thời gian tự luyện nói, nâng cao vốn từ vựng ở nhà qua đài, TV, internet, băng đĩa. 

Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.                           

9. Tài liệu học tập:

- Tài liệu chính: 

1. Anna Baker & Yen. N.T. (2000). Ship or Sheep, An Intermediate Pronuciation Course. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Kenny, N., & Kelly, A. (2007). Ready for PET, Coursebook., MacMillan Publishers Limited.

- Tài liệu tham khảo:

1. Quintana, J. (2010). PET Result, Student’s book. Oxford University Press.

2. Falla, T., & Davies, P. A. (2008). Solutions, Intermediate Student’s book. Oxford University Press.   

3. Clive. O., & Christina, L. K. (2008).  American English File 3, Student's book.  Oxford University Press.

4.  Laurie, F., & Robin, M. (2009). Northstar 3 (3rd Eds.). Pearson Education, Inc. USA.

Websites:

1. https://www.youtube.com/watch?v=XlSeYt6PN6s

2. https://www.youtube.com/watch?v=Bqx_PbGd_iE

3. https://www.youtube.com/watch?v=ergntBoeAHM

4. https://www.youtube.com/watch?v=J2NDsQgbL-Y

5. https://www.youtube.com/watch?v=65AgbiwQ6ko

 

10. Nội dung chi tiết học phần:

UNIT 1: PERSONAL INFORMATION; REGULAR THINGS                (4 tiết)

1. Pronunciation: Pure vowels

2. Vocabulary: Hobbies, habits, daily-life activities adverbs of frequency

3. Speaking Focus: Part 1

UNIT 2: HOLIDAY ADVENTURES                                                     (4 tiết)

1. Pronunciation: Diphthongs

2. Vocabulary: Traveling, holidays

3. Speaking focus: Part 1, Part 3

UNIT 3:   HOUSE AND HOME                                                            (3 tiết)

1. Pronunciation: Consonants

2. Vocabulary: Inside the house, inside the room, describing things, prepositions

3. Speaking Focus: Part 3

STOP AND CHECK 1                                                                         (1 tiết)

UNIT 4: PLACES OF INTEREST; GETTING THERE                           (3 tiết)

1. Pronunciation: Consonant clusters

2. Vocabulary: Traveling manners

3. Speaking Focus: Part 1, Part 2, Part 4

UNIT 5: FOOD AND DRINK; YOUR OWN SPACE                               (3 tiết)

1. Pronunciation: Word stress

2. Vocabulary: Food and drink; personal space

3. Speaking focus: Part 3, Part 4

UNIT 6: CLOSE TO NATURE; WILD WORLD                                    (3 tiết)

1. Pronunciation: Sentence stress

2. Vocabulary: Weather, animals

3. Speaking focus: Part 1, Part 2, Part 4

UNIT 7: ENTERTAINMENT; THE AGE OF COMMUNICATION                  (4 tiết)

1. Pronunciation: Intonation

2. Vocabulary: Entertainment, communication tools

3. Speaking focus: Part 2, Part 3, Part 4

STOP AND CHECK                                                                            (1 tiết)

REVIEW AND MOCK TEST                                                                         (3 tiết)

 

 

 

 

Quảng Bình,  ngày    tháng    năm 2017                                                                                     

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                               PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình