Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1.1 WRITING

10/5/2017 9:17:51 AM

          UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH B1.1 WRITING                 Mã số:………….

2. Số tiết: 30 tiết

3. Đối tượng: Sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngữ, hệ chính quy.

4. Phân b thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết (trong đó có 06 tiết luyện đề và 03 tiết thi thử)

5. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên đã đạt trình độ Tiếng Anh A2 (bậc 2 KNLNN VN).

6. Mục tiêu học phần:

-  Kiến thức:

Học phần Tiếng Anh B1.1 Writing được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ Tiếng Anh và kỹ năng Viết cơ bản ở trình độ B1 theo khung tham chiếu CEFR. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt những yêu cầu sau:

- Có đủ vốn từ để có thể miêu tả những tình huống không thể đoán trước, giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện những suy nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hóa như âm nhạc, điện ảnh.

- Kiểm soát tốt lượng từ vựng ở trình độ sơ cấp. Tuy vậy vẫn có những lỗi lớn khi diễn đạt những ý nghĩ phức tạp hay những chủ đề và tình huống không quen thuộc

- Có thể viết được một đoạn văn nhìn chung là dễ hiểu từ đầu tới cuối với chữ viết, dấu câu và bố cục chính xác để người đọc có thể theo dõi.

-  Kỹ năng:

Kết thúc học phần này sinh viên có thể:

- Có thể viết bài đơn giản, có tính liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc mối quan tâm cá nhân bằng cách kết nối các thành tố đơn lập thành bài viết có cấu trúc.

- Có thể miêu tả chi tiết, dễ hiểu về những chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm.

- Có thể viết về các trải nghiệm, miêu tả cảm giác và phản ứng trong một bài viết đơn giản, có tính liên kết.

- Có thể miêu tả một sự kiện, một chuyến đi gần đây (thật hoặc giả tưởng).

- Có thể viết kể lại một câu chuyện.

- Có thể viết những bài luận đơn giản, ngắn gọn về các chủ đề thuộc mối quan tâm cá nhân.

- Có thể truyền đạt thông tin, ý kiến về những chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng, kiểm tra thông tin, hỏi và giải thích vấn đề một cách hợp lý.

- Có thể viết thư cá nhân mô tả chi tiết kinh nghiệm, cảm xúc, sự kiện.

- Có thể viết các ghi chú truyền đạt thông tin đơn giản về những nội dung liên quan tới bạn bè, nhân viên dịch vụ, giáo viên và những người thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, làm rõ được các điểm quan trọng trong tin nhắn.

- Thái độ và mục tiêu khác:

Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong công việc, đồng thời tích lũy vốn tiếng Anh đủ để phục vụ công việc của bản thân trong tương lai.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

          Tiết 1 - 13: Cung  cấp cho sinh viên cách viết chuyển đổi câu, bản ghi chú, email, thư thân mật, kể lại câu chuyện (tương ứng với Part 1, Part 2 và Part 3 trong định dạng đề thi PET). Đồng thời, sinh viên được củng cố một số điểm ngữ pháp hỗ trợ cho hoạt động viết.

          Tiết 15 – 26: Hướng dẫn sinh viên viết chuyển đổi câu, các thể loại thư thân mật, emailvà kể lại một câu chuyện (tương ứng với Part 1, Part 2 và Part 3 trong định dạng đề thi PET).

          Tiết 14 và Tiết 27: Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu bài của sinh viên. 

          Tiết 28 – 30: Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên làm quen với một số đề thi Kỹ năng Viết hoàn chỉnh theo định dạng đề thi PET của Cambridge English và bậc 3 KNLNN VN (V-steps).

8. Nhiệm vụ của Sinh viên

Để hoàn thành học phần Tiếng Anh B1.1 Writing sinh viên cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Sinh viên phải hiểu được nội dung mỗi bài học được giới thiệu, đồng thời hoàn thành tốt những yêu cầu liên quan đến nội dung bài học mà giảng viên đưa ra.

Tham gia đầy đủ các buổi học theo quy định.

-  Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến học phần dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên.

-  Có đầy đủ giáo trình được giảng viên cung cấp, thu thập thêm một số tài liệu tham khảo hữu ích có liên quan đến nội dung học phần để mở rộng thêm kiến thức

- Tự tìm hiểu thêm về hình thức thi của Tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu.

9. Tài liệu học tập

- Tài liệu chính:

1.     Kenny. N & Kelly. A (2007). Ready for PET. Course book, Macmillan Education.

- Tài liệu tham khảo:

1. Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. (2011), Destination B1 – Reading and Writing, Macmillan Publisher Limited.

2. Cambridge ESOL. (2013). Cambridge Preliminary English Test 1. Cambridge university press.

3. Cambridge ESOL. (2013). Cambridge Preliminary English Test 2. Cambridge university press

4. Tim Fatta, Paul A David (2008).  Solutions Intermediate. Oxford University Press

5. Ashton-Thomas (2006). PET Practice Test Plus. Pearson Longman

- Các Website tham khảo

1. www.forum.englishtime.us/

2. www.examenglish.com/CEFR/b1.htm

3. www.learnenglish.britishcouncil.org/en/

10. Nội dung chương trình

UNIT 1            PERSONAL  INFORMATION                                    (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Comparison of equality and Comparative

3.       Writing: Sentence transformation & Writing a note (Part 1 & Part 2)

UNIT 2            JUST THE JOB                                                             (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Adverb clauses of time

3.       Writing: A story (Part 3)

UNIT 3            HOUSE AND HOME                                                   (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Too, enough, so…that/ such…that

3.       Writing: Sentence transformation & writing an informal letter (Part 1 & Part 3)

UNIT 4            GETTING THERE                                                        (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Future tenses

3.       Writing: An email (Part 2)

UNIT 5            PRACTICE TEST 1                                                      (3 tiết)

STOP AND CHECK  1                                               (1 tiết)

UNIT 6            FOOD AND DRINK                                                    (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Reported speech

3.       Writing: Sentence transformation (Part 1)

UNIT 7            THE WILD WORLD                                                    (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Passive voice (Present and Past simple tenses)

3.       Writing: Sentence transformation & writing an informal letter (Part 1 & Part 3)

UNIT 8            THE NATURAL WORLD                                            (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Adverb clauses of reason

3.       Writing: Sentence transformation & writing an email (Part 1 & Part 2)

UNIT 9            ENTERTAINMENT                                                     (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: -ed and -ing adjectives

3.       Writing: A story (Part 3)

UNIT 10          PRACTICE TEST 2                                                      (3 tiết)

STOP AND CHECK  2                                               (1 tiết)

REVIEW AND MOCK TEST                                    (3 tiết)

 

 

Quảng Bình,  ngày    tháng    năm 2017                                                                                                          

                 HIỆU TRƯỞNG                                                          

                                                                                              

 

                                                                                                                                     PGS.TS. Hoàng Dương Hùng                                   

Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình