Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1.2 READING

10/5/2017 9:19:09 AM

          UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH B1.2 READING                 Mã số:………….

2. Số tiết: 35 tiết

3. Đối tượng: Sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngữ, hệ chính quy.

4. Phân b thời gian:

- Lý thuyết: 35 tiết ( trong đó có 06 tiết luyện đề, 03 tiết ôn tập và thi thử)

5. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên đã đạt trình độ Tiếng Anh A2 (bậc 2 KNLNN VN).

6. Mục tiêu học phần:

-  Kiến thức:

          Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Đọc hiểu tiếng Anh ở mức giao tiếp thông thường. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt những yêu cầu sau:

- Có thể đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình.

- Có thể nhận diện mạch lập luận của văn bản đang đọc, dù không nhất thiết phải thật chi tiết.

- Có thể tìm thấy và hiểu các thông tin liên quan trong các văn bản sử dụng hằng ngày như thư từ, tờ thông tin và các công văn ngắn.

- Có thể hiểu các đoạn mô tả sự kiện, cảm xúc và lời chúc trong các thư từ cá nhân đủ để đáp lại cho người viết.

- Có thể hiểu các hướng dẫn sử dụng được viết rõ ràng, mạch lạc cho một thiết bị cụ thể.

- Có thể đối chiếu các đoạn thông tin ngắn từ một số nguồn và viết tóm tắt nội dung.

- Có thể diễn đạt lại các đoạn văn bản ngắn theo cách đơn giản, sử dụng cách dùng từ và cấu trúc từ của văn bản gốc.

-  Kỹ năng:

Kết thúc học phần này sinh viên có thể:

- Theo dõi các ý chính, cụm từ chính và các chi tiết quan trọng trong một bài đọc dài 500- 800 từ về một chủ đề quen thuộc, ngữ cảnh cụ thể, dễ đoán.

- Tìm và kết hợp hoặc so sánh/đối chiếu một số thông tin cụ thể nhưng nằm rải rác trong các phần của bài đọc.

- Điều chỉnh phương thức và tốc độ đọc phù hợp với các dạng bài đọc khác nhau và tùy theo mục đích đọc cụ thể.

- Đọc phục vụ nhiều mục đích như để lấy thông tin, để học ngôn ngữ và phát triển kỹ năng đọc. Sử dụng được từ điển đơn ngữ khi đọc để phát triển từ vựng.

- Thái độ và mục tiêu khác:

Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong công việc, đồng thời tích lũy vốn tiếng Anh đủ để phục vụ công việc của bản thân trong tương lai.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

          Tiết 1 - 13: Cung  cấp cho sinh viên phương  pháp đọc để chọn phương án trả lời đúng thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (Multiple Choice Questions). Sinh viên được hướng dẫn cách đọc để nắm ý chính của bài và ý cụ thể, chi tiết để tìm ra phương án trả lời đúng dựa trên nội dung của bài đọc. (Tương ứng với Part 1 và Part 4 trong định dạng đề thi PET).

          Tiết 15 – 26: Hướng dẫn sinh viên đọc để tìm thông tin đúng sai so với nội dung bài đọc (Correct/ Incorrect Statements); Giúp sinh viên làm quen với kỹ thuật đọc để ghép nhiều thông tin trong cùng một đoạn (Multiple Matching). (Tương ứng với Part 2 và Part 3 trong định dạng đề thi PET).

          Tiết 14 và Tiết 27: Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu bài của sinh viên. 

          Tiết 28 – 30: Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên làm quen với một số đề thi Kỹ năng Đọc hoàn chỉnh theo định dạng đề thi PET của Cambridge English và bậc 3 KNLNN VN( V-steps).

8. Nhiệm vụ của Sinh viên

Để hoàn thành học phần Tiếng Anh B1.2 Reading sinh viên cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Sinh viên phải hiểu được nội dung mỗi bài học được giới thiệu, đồng thời hoàn thành tốt những yêu cầu liên quan đến nội dung bài học mà giảng viên đưa ra.

-  Tham gia đầy đủ các buổi học theo quy định.

-  Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến học phần dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên.

-  Có đầy đủ giáo trình được giảng viên cung cấp, thu thập thêm một số tài liệu tham khảo hữu ích có liên quan đến nội dung học phần để mở rộng thêm kiến thức

- Tự tìm hiểu thêm về hình thức thi của Tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu.

9. Tài liệu học tập

- Tài liệu chính:

1.Jenny Quintana (2010), PET Result, Student’s Book. Oxford University Press.  

2. Paul A. D & Tim. F (2010), PET Result, Workbook. Oxford University Press.

- Tài liệu tham khảo:

1. Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. (2011), Destination B1Reading and Writing, Macmillan Publisher Limited.

2. Nick Kenny & Anne Kelly. (2007), Ready for PET - Course Book, Macmillan Publisher Limited.

3. Andrew.K. English & Laura.M.English (2008). North Star 4– Reading and Writing – 3rd edition. Pearson Longman

4. Tim Fatta, Paul A David (2008).  Solutions Intermediate. Oxford University Press

5. Ashton-Thomas (2006). PET Practice Test Plus. Pearson Longman

- Các Website tham khảo

1. www.forum.englishtime.us/

2. www.examenglish.com/CEFR/b1.htm

3. www.learnenglish.britishcouncil.org/en/

10. Nội dung chương trình

 

UNIT 1            HOLIDAYS AND TRAVEL                                         (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Vocabulary

3.       Reading            A Visit to Thailand         (Part 3)

UNIT 2            BUYING AND SELLING                                            (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Vocabulary

3.       Reading            Signs and Notices          (Part 1)

UNIT 3            ANIMALS AND HUMAN                                           (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Vocabulary

3.       Reading          The Human Spider        (Part 4)

UNIT 4            HEALTH AND SPORT                                                (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Vocabulary

3.       Reading          Ski Dubai                      (Part 3)

UNIT 5            PRACTICE TEST 1                                                      (3 tiết)

STOP AND CHECK  1                                               (1 tiết)

UNIT 6            HOME AND LIFESTYLES                                          (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Vocabulary

3.       Reading          A Reading text  (Part 2)

UNIT 7            RELATIONSHIPS                                                        (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Vocabulary

3.       Reading        A Reading text             (Part 2)

UNIT 8            THE NATURAL WORLD                                            (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Vocabulary

3.       Reading          Plastic Ducks Lost at Sea (Part 4)

UNIT 9            COMMUNICATING                                                   (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Vocabulary

3.       Reading          Notes & Messages (Part 1)

UNIT 10          PRACTICE TEST 2                                                      (3 tiết)

 

STOP AND CHECK  2                                               (1 tiết)

REVIEW AND MOCK TEST                                    (3 tiết)

 

 

Quảng Bình,  ngày    tháng    năm 2017                                                                                                

                 HIỆU TRƯỞNG                                                          

                                                                                              

 

                                                                                                                              PGS.TS. Hoàng Dương Hùng                                   

 

Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình