Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1.2 WRITING

10/5/2017 9:19:46 AM

          UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH B1.2 WRITING                 Mã số:………….

2. Số tiết: 30 tiết

3. Đối tượng: Sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngữ, hệ chính quy.

4. Phân b thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết (trong đó có 06 tiết luyện đề và 03 tiết thi thử)

5. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên đã đạt trình độ Tiếng Anh A2 (bậc 2 KNLNN VN).

6. Mục tiêu học phần:

-  Kiến thức:

          Học phần cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuộc kỹ năng Viết tiếng Anh ở mức thông thường. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt những yêu cầu sau:

- Có đủ vốn từ để có thể miêu tả những tình huống không thể đoán trước, giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện những suy nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hóa như âm nhạc, điện ảnh.

- Kiểm soát tốt lượng từ vựng ở trình độ sơ cấp. Tuy vậy vẫn có những lỗi lớn khi diễn đạt những ý nghĩ phức tạp hay những chủ đề và tình huống không quen thuộc

- Giao tiếp được một cách khá chính xác trong những ngữ cảnh quen thuộc; nhìn chung, có khả năng kiểm soát tốt mặc dù còn có sự ảnh hưởng đáng kể của tiếng mẹ đẻ. Có thể còn mắc lỗi, nhưng người sử dụng vẫn thể hiện được rõ ràng ý mình muốn truyền đạt. Sử dụng được một cách khá chính xác những mẫu câu thường dùng liên quan tới những tình huống quen thuộc.

- Có thể viết được một đoạn văn nhìn chung là dễ hiểu từ đầu tới cuối với chữ viết, dấu câu và bố cục chính xác để người đọc có thể theo dõi.

-  Kỹ năng:

Kết thúc học phần này sinh viên có thể:

- Có thể viết bài đơn giản, có tính liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc mối quan tâm cá nhân bằng cách kết nối các thành tố đơn lập thành bài viết có cấu trúc.

- Có thể miêu tả chi tiết, dễ hiểu về những chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm.

- Có thể viết về các trải nghiệm, miêu tả cảm giác và phản ứng trong một bài viết đơn giản, có tính liên kết.

- Có thể miêu tả một sự kiện, một chuyến đi gần đây (thật hoặc giả tưởng).

- Có thể viết kể lại một câu chuyện.

- Có thể viết những bài luận đơn giản, ngắn gọn về các chủ đề thuộc mối quan tâm cá nhân.

- Có thể tóm tắt báo cáo và trình bày ý kiến về những thông tin thực tế mà người viết tích luỹ được về những vấn đề quen thuộc có thể xảy ra hằng ngày.

- Có thể viết những báo cáo rất ngắn gọn với định dạng chuẩn, cung cấp những thông tin thực tế và nêu lý do cho những kiến nghị đưa ra trong báo cáo.

- Có thể truyền đạt thông tin, ý kiến về những chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng, kiểm tra thông tin, hỏi và giải thích vấn đề một cách hợp lý.

- Có thể viết thư cá nhân mô tả chi tiết kinh nghiệm, cảm xúc, sự kiện.

- Có thể viết thư từ giao dịch nhằm cung cấp thông tin cá nhân, trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan đến công việc, học tập và các chủ đề về văn hóa, âm nhạc, phim ảnh.

- Có thể viết các ghi chú truyền đạt thông tin đơn giản về những nội dung liên quan tới bạn bè, nhân viên dịch vụ, giáo viên và những người thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, làm rõ được các điểm quan trọng trong tin nhắn.

- Thái độ và mục tiêu khác:

Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong công việc, đồng thời tích lũy vốn tiếng Anh đủ để phục vụ công việc của bản thân trong tương lai.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

          Tiết 1 - 13: Cung  cấp cho sinh viên cách viết chuyển đổi câu, bưu thiếp, email, thư thân mật (tương ứng với Part 1, Part 2 và Part 3 trong định dạng đề thi PET). Đồng thời, sinh viên được củng cố một số điểm ngữ pháp hỗ trợ cho hoạt động viết.

          Tiết 15 – 26: Hướng dẫn sinh viên viết các thể loại thư thân mật, thư đáp và kể lại một câu chuyện (tương ứng với Part 2 và Part 3 trong định dạng đề thi PET).

          Tiết 14 và Tiết 27: Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu bài của sinh viên. 

          Tiết 28 – 30: Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên làm quen với một số đề thi Kỹ năng Viết hoàn chỉnh theo định dạng đề thi PET của Cambridge English và bậc 3 KNLNN VN (V-steps).

8. Nhiệm vụ của Sinh viên

Để hoàn thành học phần Tiếng Anh B1.2 Writing sinh viên cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Sinh viên phải hiểu được nội dung mỗi bài học được giới thiệu, đồng thời hoàn thành tốt những yêu cầu liên quan đến nội dung bài học mà giảng viên đưa ra.

-  Tham gia đầy đủ các buổi học theo quy định.

-  Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến học phần dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên.

-  Có đầy đủ giáo trình được giảng viên cung cấp, thu thập thêm một số tài liệu tham khảo hữu ích có liên quan đến nội dung học phần để mở rộng thêm kiến thức

- Tự tìm hiểu thêm về hình thức thi của Tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu.

9. Tài liệu học tập

- Tài liệu chính:

1. Jenny Quintana (2010), PET Result, Student’s Book. Oxford University Press.  

2. Paul A. D & Tim. F (2010), PET Result, Workbook. Oxford University Press.

- Tài liệu tham khảo:

1. Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. (2011), Destination B1Reading and Writing, Macmillan Publisher Limited.

2. Nick Kenny & Anne Kelly. (2007), Ready for PET - Course Book, Macmillan Publisher Limited.

3. Tim Fatta, Paul A David (2008).  Solutions Intermediate. Oxford University Press

4. Ashton-Thomas (2006). PET Practice Test Plus. Pearson Longman

- Các Website tham khảo

1. www.forum.englishtime.us/

2. www.examenglish.com/CEFR/b1.htm

3. www.learnenglish.britishcouncil.org/en/

10. Nội dung chương trình

UNIT 1            HOLIDAYS AND TRAVEL                                         (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: The Past Simple & Past Continuous

3.       Writing: A postcard       (Part 2)

UNIT 2            BUYING AND SELLING                                            (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Quantity

3.       Writing:             Sentence transformation & Writing an email (Part 1 & Part 2)

UNIT 3            ANIMALS AND HUMAN                                           (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Comparative  and Superlative

3.       Writing: An informal letter (Part 3)

UNIT 4            HEALTH AND SPORT                                                (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: The Present Perfect

3.       Writing: An email (Part 2)

UNIT 5            PRACTICE TEST 1                                                      (3 tiết)

STOP AND CHECK  1                                               (1 tiết)

UNIT 6            HOME AND LIFESTYLES                                          (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Past Perfect

3.       Writing: An informal letter (Part 3)

UNIT 7            RELATIONSHIPS                                                        (3 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Possessive Form

3.       Writing: A story (Part 3)

UNIT 8            THE NATURAL WORLD                                            (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Conditional Sentences

3.       Writing: A reply (Part 2)

UNIT 9            COMMUNICATING                                                   (2 tiết)

1.       Lead-in

2.       Grammar: Passive Voice (Special Cases) & Phrases/ Clause of PurposeReading           

3.       Writing: A story (Part 3)

UNIT 10          PRACTICE TEST 2                                                      (3 tiết)

 

STOP AND CHECK  2                                               (1 tiết)

REVIEW AND MOCK TEST                                    (3 tiết)

 

 

Quảng Bình,  ngày    tháng    năm 2017                                                                                                    

                 HIỆU TRƯỞNG                                                          

                                                                                              

 

 

 

                                                                                      PGS.TS Hoàng Dương Hùng                                   

 

Các Tin đã đăng

  THS. LẠI THỊ MỸ HƯỚNG 10/5/2017 8:26:39 AM

  Tổ Tiếng Anh 4/18/2017 3:36:19 PM

  Giới thiệu Khoa Ngoại Ngữ 4/18/2017 3:15:37 PM

  Tổ Trung- Pháp 2/27/2014 11:28:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình