Tự đánh giá chương trình đào tạo

Cơ sở dữ liệu Kiểm định chất lượng CTĐT

10/26/2020 2:23:03 PM

Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày  14/10/2020

 1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục  
 1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)
 • Tiếng Việt: Trường Đại học Quảng Bình
 • Tiếng Anh: Quang Binh University
 1. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục
 • Tiếng Việt: DQB
 • Tiếng Anh: QBU
 1. Tên trước đây (nếu có): .....................................................................................................
 2. Cơ quan/Bộ chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
 3. Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 4. Thông tin liên hệ:  Điện thoại 0232 3822010  Số fax 0232 3821054

E-mail: quangbinhuni@qbu.edu.vn   Website: http://quangbinhuni.edu.vn/

 1. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 2016
 2. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2006
 3. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2010
 4.  Loại hình cơ sở giáo dục:

  Công lập  V         Bán công               Dân lập              Tư thục     

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ).............................................................

 1. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
 1. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập)
 • Tiếng Việt: Khoa Ngoại Ngữ
 • Tiếng Anh: The Faculty of Foreign Languages
 1. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:
 • Tiếng Việt: .............................................................................................................................
 • Tiếng Anh: .............................................................................................................................
 1. Tên trước đây (nếu có):.............................................................................   
 2. Tên CTĐT

- Tiếng Việt: Đại học Ngôn ngữ Anh

- Tiếng Anh: University English language

 1. Mã CTĐT: 7220201                 
 2. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): .......................................
 3. Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 4.  Số điện thoại liên hệ: 052 3 828403   Số fax: …………………………………

       E-mail: ngoaingu@.qb.edu.com    Website: http://nngu.quangbinhuni.edu.vn/

 1. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 2006
 2. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2007
 3. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2010

24. Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   14/10 /2020

 1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
 1.  Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình, ... quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).

Khoa Ngoại ngữ là một trong những khoa đầu tiên của Trường Đại học Quảng Bình được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở là Khoa ngoại ngữ Trường Cao đảng sư phạm Quảng Bình. Khoa có nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh có trình độ cao đẳng và đại học, đào tạo cử nhân tiếng Trung Quốc trình độ cao đẳng và đại học. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị cơ sở lý thuyết vững vàng, am hiểu thực tế, giỏi về chuyên môn, có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế, có khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa lúc đầu chỉ có 5 người, sau 25 năm xây dựng và phát triển đến nay khoa có 24 cán bộ giảng viên và các giảng viên tình nguyện người nước ngoài đến tham gia giảng dạy. 

Trình độ chuyên môn: 7 Tiến sĩ, 17 Thạc sỹ (trong đó có 01 giảng viên đang làm NCS). 

Trong quá trình hoạt động, khoa Ngoại ngữ đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý gồm: Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình.

 1.  Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT (vẽ sơ đồ riêng).

* Ban lãnh đạo khoa (nhiệm kỳ 2016 – 2020)

                                                          

GVC.TS. Nguyễn Đình Hùng – Trưởng khoa

E-mail: hungndqb@gmail.com/ Phone: 0912465091

                         

GVC.TS. Phạm Thị Hà – Phó trưởng khoa, Phó bí thư Chi bộ

E-mail: hathu007@gmail.com/ Phone: 0982 905 499

 

* Bộ môn Tiếng Anh

 - Trưởng bộ môn: GVC.TS. Lê Thị Hằng

- Tổng số: 16  giảng viên. Trình độ: 5 tiến sĩ, 11Thạc sỹ (trong đó có 01

 người đang làm NCS).

* Tổ Tiếng Trung –Tiếng Pháp

 - Trưởng bộ môn: ThS. Lê Thị Như Thủy

- Tổng số: 6 giảng viên.Trình độ: 4 Thạc sỹ, 2 TS

* Các ngành và bậc đào tạo

+ Đại học 

1. Đại học chính quy: Ngôn ngữ Anh; Đại học tiếng Trung Quốc

2. Đại học liên thông hệ chính quy: Ngôn ngữ Anh

3. Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học: Ngôn ngữ Anh

4. Đại học văn bằng 2: Ngôn ngữ Anh

+ Cao đẳng

1. Cao đẳng Tiếng Anh

2. Cao đẳng Tiếng Trung

Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT.

(Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).

TT

Các bộ phận

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

 

Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục

Trường Đại học Quảng Bình

 

 

 

 

1

 

Hoàng Dương Hùng

1967

PGS.TS. Hiệu trưởng

 

 

2

 

Bùi Khắc Sơn

1961

GVC.TS. Phó Hiệu trưởng

 

 

3

 

Nguyễn Đức Vượng

1967

PGS.TS. Phó Hiệu trưởng

 

 

 

Đơn vị thực hiện CTĐT

 

 

 

 

 

I.

Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị

Khoa Ngoại Ngữ

 

 

 

 

1.

 

Nguyễn Đình Hùng

1968

GVC.TS. Trưởng khoa

 

 

2

 

Phạm Thị Hà

1976

GVC.TS. Phó Trưởng khoa

 

 

 

Các bộ môn

 

 

 

 

 

1.

 

Lê Thị Hằng

1976

GVC.TS. Trưởng BM Tiếng Anh

 

 

2.

 

Lê Thị Như Thủy

1974

ThS. Trưởng BM Tiếng Trung

 

 

(Kéo dài Bảng biểu theo quy mô của đơn vị thực hiện CTĐT)

 1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT:

      Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Không

      Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Không

      Số lượng ngành đào tạo đại học: 02 (Đại học ngôn Ngữ Anh; Đại học Tiếng Trung Quốc)

      Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 02 (Cao đẳng tiếng Anh; cao đẳng Tiếng Trung Quốc)

      Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ):  Không

      (Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 27).

 1.  Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

                                                           Có      Không

Chính quy                                               x                

Không chính quy                                   x   

Từ xa                                                                          x

Liên kết đào tạo với nước ngoài         x    

Liên kết đào tạo trong nước                                    x

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình): Vừa làm vùa học; Liên thông, Văn bằng 2

 1.  Tổng số các ngành đào tạo: 04 (Bốn)

 

 1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
 1. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT

TT

Phân loại

Nam

Nữ

Tổng số

I

Cán bộ cơ hữu[1]

Trong đó:

 

 

 

I.1

Cán bộ trong biên chế

7

30

37

I.2

Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn

 

 

 

II

Các cán bộ khác

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng[2])

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).

 1. Thống kê, phân loại giảng viên

TT

Trình độ, học vị, chức danh

Số lượng GV

GV cơ hữu

GV thỉnh giảng trong nước

GV quốc tế

GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy

GV hợp đồng dài hạn[3] trực tiếp giảng dạy

GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Giáo sư, Viện sĩ

 

 

 

 

 

 

2

Phó Giáo sư

 

 

 

 

 

 

3

Tiến sĩ khoa học

 

 

 

 

 

 

4

Tiến sĩ

9

7

 

2

 

 

5

Thạc sĩ

28

27

 

1

 

 

6

Đại học

 

 

 

 

 

 

7

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

8

Trình độ khác

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = ……….. người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:…………………..

 1. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32).

Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học, học viện).

TT

Trình độ, học vị, chức danh

Hệ số quy đổi

Số lượng GV

GV cơ hữu

GV thỉnh giảng

GV quốc tế

GV quy đổi

GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy

GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy

GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Hệ số quy đổi

 

 

1,0

1,0

0,3

0,2

0,2

 

1

Giáo sư, Viện sĩ

5,0

0

0

0

0

0

0

0

2

Phó Giáo sư

3,0

0

0

0

0

0

0

0

3

Tiến sĩ khoa học

3,0

0

0

0

0

0

0

0

4

Tiến sĩ

2

5

2

0

3

0

0

5.8

5

Thạc sĩ

1

12

11

0

1

0

0

11.3

6

Đại học

0,5

1

0

0

0

0

0

0

 

Tổng

 

18

13

0

4

0

0

 

 

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)

 

34. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):

TT

Trình độ / học vị

Số lượng,

người

Tỷ lệ

(%)

Phân loại theo giới tính (ng)

Phân loại theo tuổi (người)

Nam

Nữ

< 30

30-40

41-50

51-60

> 60

1

Giáo sư, Viện sĩ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Giáo sư

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiến sĩ khoa học

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tiến sĩ

5

29

2

3

0

2

2

1

0

5

Thạc sĩ

12

71

1

11

0

11

0

0

0

6

Đại học

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

17

100

3

14

0

13

2

1

0

34.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 38 tuổi

34.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 29%

34.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 71%

35. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

TT

Tần suất sử dụng

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

Ngoại ngữ

Tin học

1

Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)

80%

50%

2

Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)

20%

50%

3

Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)

 

 

4

Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)

 

 

5

Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)

 

 

 

Tổng

100%

100%

 

 1. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
 1. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):

Năm học

Số thí sinh đăng ký vào CTĐT

(người)

Số
trúng tuyển

(người)

Tỷ lệ cạnh tranh

Số nhập học thực tế

(người)

Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm

Điểm trung bình của sinh viên được tuyển

Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

2015-2016

250

240

 

240

13

14

1

2016-2017

300

285

 

285

13

14

3

2017-2018

300

260

 

260

13

14

5

2018-2019

300

227

 

227

15

15

5

2019-2020

200

190

 

190

15

15

5

 1. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy.

Đơn vị: người

Các tiêu chí

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1. Nghiên cứu sinh

0

0

0

0

0

2. Học viên cao học

0

0

0

0

0

3. Sinh viên đại học

Trong đó:

164

 

207

216

209

185

     Hệ chính quy

103

115

111

94

87

     Hệ không chính quy

61

92

105

115

98

4. Sinh viên cao đẳng

Trong đó:

76

78

44

18

5

     Hệ chính quy

76

78

44

18

5

     Hệ không chính quy

0

0

0

0

0

5. Học sinh TCCN

Trong đó:

0

0

0

0

0

     Hệ chính quy

 

 

 

 

 

     Hệ không chính quy

 

 

 

 

 

6. Khác…

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 
 1. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người

 

 

Năm học

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-

2020

Số lượng (người)

1

3

5

5

5

Tỷ lệ (%) trên tổng số người học

0,41%

1.05%

1,92%

2,2%

2,63%

 1. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu:

Các tiêu chí

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-

2020

1. Tổng diện tích phòng ở (m2)

32m2

32m2

32m2

32m2

32m2

2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)

240

285

260

227

190

3. Người học được ở trong ký túc xá (người)

10

10

10

10

10

4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)

8m2/người

8m2/người

8m2/người

8m2/người

8m2/người

 
 1. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học

 

Năm học

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Số lượng (người)

0

1

3

1

3

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên

0%

0, 3%

1,2%

0,4%

1,6%

 1. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người

Các tiêu chí

Năm tốt nghiệp

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

0

0

0

0

0

2. Học viên tốt nghiệp cao học

0

0

0

0

0

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học

Trong đó:

27

54

46

74

49

Hệ chính quy

9

34

25

33

16

Hệ không chính quy

18

20

21

41

33

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:

16

13

17

13

4

Hệ chính quy

16

13

17

13

4

Hệ không chính quy

0

0

0

0

0

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp

Trong đó:

0

0

0

0

0

Hệ chính quy

0

0

0

0

0

Hệ không chính quy

0

0

0

0

0

6. Khác…

 

 

 

 

 

 

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)

 

 1. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT:

Các tiêu chí

Năm tốt nghiệp

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

20...-20...

1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).

25

71

59

45

20

2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).

92%

95%

96%

95%

100%

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống câu 4

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:

 

 

 

 

 

3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).

97%

98%

100%

96%

95%

3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).

3%

2%

0%

4%

5%

3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp

0%

0%

0%

0%

0%

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống câu 5

B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:

 

 

 

 

 

4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).

 

 

 

 

 

     - Sau 6 tháng tốt nghiệp.

73%

74%

62%

70%

75%

     - Sau 12 tháng tốt nghiệp.

86%

87%

87%

82%

85%

4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).

13%

10%

10%

7%

10%

4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm.

3.2 tr

4.5tr

4.8tr

5.2tr

5tr

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống kết thúc bảng này.

B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:

 

 

 

 

 

5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).

43%

32%

44%

56%

40%

5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).

35%

45%

42%

23%

35%

5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).

22%

23%

14%

21%

25%


Ghi chú:

- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.

 1. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
 1. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

TT

Phân loại đề tài

Hệ
 số**

Số lượng

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Tổng (đã quy đổi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đề tài cấp NN

2,0

0

0

0

0

0

0

2

Đề tài cấp Bộ*

1,0

0

0

0

1

0

1

3

Đề tài cấp trường

0,5

0

0

1

1

0

1

4

Tổng

 

0

0

1

2

0

 

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đề tài quy đổi: ..............3...............................................................

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: .............

 

 (Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền)

 

 1. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây:

TT

Năm

Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu

(triệu VNĐ/ người)

1

2016

0

0

0

2

2017

0

0

0

3

2018

15.000.000

100%

1000.000/ người

4

2019

20.000.000

100%

1000.000/ người

5

2020

15.000.000

100%

1000.000/ người

 1. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

 

Số lượng đề tài

Số lượng cán bộ tham gia

 

Ghi chú

Đề tài cấp NN

Đề tài cấp Bộ*

Đề tài cấp trường

Từ 1 đến 3 đề tài

0

0

03

Chủ nhiệm đề tài

Từ 4 đến 6 đề tài

0

0

0

 

Trên 6 đề tài

0

0

0

Chủ nhiệm đề tài + thành viên đề tài

Tổng số cán bộ tham gia

0

0

09

 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

 1. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây:

TT

Phân loại sách

Hệ
 số**

Số lượng

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng (đã quy đổi)

1

Sách chuyên khảo

2,0

0

0

0

0

0

0

2

Sách giáo trình

1,5

0

0

0

0

0

0

3

Sách tham khảo

1,0

0

0

0

0

0

0

4

Sách hướng dẫn

0,5

0

0

0

0

0

0

5

Tổng

 

0

0

0

0

0

0

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): 0

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0

 1. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:

 

Số lượng sách

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

Sách chuyên khảo

Sách giáo trình

Sách tham khảo

Sách hướng dẫn

Từ 1 đến 3 cuốn sách

0

0

0

0

Từ 4 đến 6 cuốn sách

0

0

0

0

Trên 6 cuốn sách

0

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

0

0

0

0

 

 1. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

TT

Phân loại tạp chí

 

Hệ
 số**

Số lượng

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng (đã quy đổi)

1

Tạp chí khoa học quốc tế

1,5

3

1

4

7

5

30

2

Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước

1,0

9

11

12

8

10

50

3

Tạp chí / tập san của cấp trường

0,5

20

1

4

12

7

22

 

Tổng

 

32

13

20

27

22

102

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 114

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 6.7 (114/17

 1. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

 

Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí

 

Nơi đăng

Tạp chí khoa học quốc tế

Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước

Tạp chí / tập san cấp trường

Từ 1 đến 5 bài báo

05

7

8

Từ 6 đến 10 bài báo

01

6

3

Từ 11 đến 15 bài báo

0

2

0

Trên 15 bài báo

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

06

15

11

 1. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

TT

Phân loại hội thảo

 

Hệ
 số**

Số lượng

2015

2016

2017

2018

2019

Tổng (đã quy đổi)

1

Hội thảo quốc tế

1,0

09

15

25

19

17

 

2

Hội thảo trong nước

0,5

10

9

0

0

0

 

3

Hội thảo cấp trường

0,25

2

5

10

8

9

 

4

Tổng

 

21

29

35

27

28

 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 127

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 17/127

 1. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo

Cấp hội thảo

Hội thảo quốc tế

Hội thảo
trong nước

Hội thảo ở trường

Từ 1 đến 5 báo cáo

8

3

15

Từ 6 đến 10 báo cáo

0

0

0

Từ 11 đến 15 báo cáo

0

0

0

Trên 15 báo cáo

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

8

3

15

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)

 1. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

Năm học

Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

2015-2016

Không

2016-2017

Không

2017-2018

Không

2018-2019

Không

2019- 2020

Không

 

 1. Nghiên cứu khoa học của người học

52.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

 

Số lượng đề tài

Số lượng người học tham gia

 

Ghi chú

Đề tài cấp NN

Đề tài cấp Bộ*

Đề tài cấp trường

Từ 1 đến 3 đề tài

 

 

 

 

Từ 4 đến 6 đề tài

 

 

 

 

Trên 6 đề tài

 

 

X

 

Tổng số người học tham gia

0

0

20

 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

52.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)

TT

Thành tích nghiên cứu khoa học

Số lượng

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1

Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo

2 giải khuyến khích; 1 giải ba

1 giải khuyến khích; 2 giải ba

1 giải nhất;

1 giải ba;

2 giải khuyến khích

0

1 giải nhì;

2 giải khuyến khích

2

Số bài báo được đăng, công trình được công bố

0

0

0

0

0

 

 1. Cơ sở vật chất, thư viện

54. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2):114.225,4

 1. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 114.225,4
 2. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):

       - Nơi làm việc: 5.276 Nơi học:   26.532  Nơi vui chơi giải trí:16.463

 1. Diện tích phòng học (tính bằng m2)

       - Tổng diện tích phòng học: 12.642

       - Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 9,95

 1. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin – Thư viện: 1.046

Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): 13.283

 1. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:

         - Dùng cho hệ thống văn phòng: 165

         - Dùng cho người học học tập: 303

         Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0,24

 

 (Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền)

 1. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:

1. Giảng viên:

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 37 người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%):

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 24,3 %

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 75,7%

2. Người học:

Tổng số người học chính quy (người): 262 người

Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 7,08 SV/1GV

Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 93,6%

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:

Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 97,2%

Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 2,8%

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 85,4%

Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 10%

Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 4.500.000 đ

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 43%

Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): 36%

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 17,6%

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 1.000.000đ/ người

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:......................

7. Cơ sở vật chất:

Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,24 máy/ người

Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 9,95m2/người

Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 8m2/ người

 

(Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền)

 

 

 [1]Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.

[2]Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.

[3]Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Ngoại ngữ- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình